Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - Teflon-coated capacitive sensors - Cảm biến Điện Dung Tráng Teflon

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối Balluff tại Việt Nam : Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng

 

Your selection returned 32 results.

Capacitive Sensor BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0070

BCS M12TTG1-POM80G-ET02, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0071

BCS M12TTG1-NSM80G-ET02, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0072

BCS M12TTG1-NOM80G-ET02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=8.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0073

BCS M18TTI2-PSC15G-AT02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0074

BCS M18TTI2-POC15G-AT02, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0077

BCS M30TTH2-PSC30G-AT02, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=30.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0078

BCS M30TTH2-POC30G-AT02, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=30.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0080

BCS D50TT05-PSCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0086

BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008A

BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS0075

BCS M18TTI2-NSC15G-AT02, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0076

BCS M18TTI2-NOC15G-AT02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=15.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0079

BCS M30TTH2-NSC30G-AT02, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=30.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS007A

BCS M30TTH2-NOC30G-AT02, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67,Rated operating distance Sn [mm]=30.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS0081

BCS D50TT05-POCFAC-ET02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, Flush (shielded), D50.0,Housing material PTFE,IP67

More

ࠊ BCS D5࠰TT0࠵-NSCFAC࠭ET0࠲,Level ࡓensor, ࡃablࡥ, N࡯rmally open (NOࠩ, NPN, Flush (shielded)ࠬ D5࠰.0,Housࡩng material PTFE,IP67 More BCࡓ D50TT0࠵-NOCFAC࠭ET02,Leࡶel Sensor, ࡃablࡥ, N࡯rma࡬ly closࡥd (NC), NPNࠬ Flush ࠨshiࡥldeࡤ), D50.0,Housing maࡴerial PTFE,ࡉP67࠼/div> ࠼p><ࡡ class=ࠢng-ࡢindࡩng"ࠠhref="hࡴtp://wwࡷ.ballufࡦ.com/ba࡬lufࡦ/MUࡓ/en/proࡤucts/pr࡯ducࡴ_detail.jsp#367351"ࠠstyle="ࡢorder: 0px; fonࡴ-family: inherit; f࡯nt-ࡳtyle: inherit; ࡦont࠭weight:ࠠinhࡥrit; line-heighࡴ: 1࠻ maࡲgin: 0px; paddi࡮g: ࠰px; vertica࡬-alࡩgn: basࡥlinࡥ; oࡵtline: 0px;ࠠtext-decoraࡴion࠺ none; ࡣolor: rࡧb(68, 1࠳6, ࠲04)࠻ cuࡲsor࠺ pointeࡲ;">ࡍore࠼/a>

Capacitive Sensor BCS0088

BCS M30TTH2-NSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS0089

BCS M30TTH2-NOCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M30x1.5,Housing material PTFE,IP67

More

Capacitive Sensor BCS008C

BCS M18TTI2-POCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS008E

BCS M18TTI2-NSCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS008F

BCS M18TTI2-NOCFAG-AT02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M18x1.0,Housing material PTFE,IP66/IP64 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS009C

BCS S20TT01-PSLFAG-ET02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, D7.0,Housing material PTFE,IP68/IP66 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS009E

BCS S20TT01-POLFAG-ET02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, D7.0,Housing material PTFE,IP68/IP66 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS009F

BCS S20TT01-NSLFAG-ET02,Level Sensor, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, D7.0,Housing material PTFE,IP68/IP66 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS009H

BCS S20TT01-NOLFAG-ET02,Level Sensor, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, D7.0,Housing material PTFE,IP68/IP66 on cable output

More

Capacitive Sensor BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E, Cable, Normally open (NO), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=6.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS009K

BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E, Cable, Normally closed (NC), PNP, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=6.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS009L

BCS M12TTI1-NSM60G-ET02-E, Cable, Normally open (NO), NPN, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=6.00 mm

More

Capacitive Sensor BCS009M

BCS M12TTI1-NOM60G-ET02-E, Cable, Normally closed (NC), NPN, nichtbündig, M12x1.0,Housing material PTFE,IP65,Rated operating distance Sn [mm]=6.00 mm

More

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc