Cảm biến Điện dung , Cảm biến Balluff - Balluff VietNam - BOS - BES - BTM - BTL - STC VietNam

  • 0 vnđ


Công ty chúng tôi là đại diện phân phối BALLUFF tại Việt Nam

Balluff VietNam , Cảm biến tiệm cận Balluff VietNam  , Cảm biến điện dung Balluff VietNam , cảm biến quang Balluff VietNam , cảm biến Vision Balluff VietNam , nhà phân phối Balluff VietNam , đại diện Balluff VietNam , đại lý chính hãng Balluff VietNam , nhà cung cấp Balluff VietNam , Balluff VietNam chính hãng

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc

 

BALLUFF PRICELIST
COD SAP Code Article
81200067 BNS 819-100-R-11-X4                        
11023990 C08F4A1-500-112                            
11002945 C08F-4A1-5002                              
182308 BNS 813-D03-D12-100-10-01-FD               
125194 BNS 819-100-R-13                           
11024021 C08F4B1-10K-112                            
125032 BNS 819-99-D-10                            
11023971 C08F4B1-10K-212                            
147890 BNS 819-99-D-10-S80                        
11024255 C12F4A2-500-122                            
125033 BNS 819-99-D-11                            
135637 BNS 819-B06-R12-72-10                      
11024023 C08F4B1-300-012                            
178449 BNS 819-99-D-11-FC                         
11003803 C08F-4B1-3001                              
11024025 C08F4B1-300-212                            
164850 BNS 819-99-D-12                            
C08F 4B1 5001    11024027
147889 BNS 819-99-D-12-S80                        
11002946 C08F-4B1-5002                              
125031 BNS 819-99-D-13                            
182268 BNS 819-X536-D06-D12-100-10-FD             
11024145 C12F3A2-10K-02                             
147891 BNS 819-99-D-13-S80                        
157818 BNS 819-99-D-W1Q                           
11024164 C12F3A2-300-020                            
182378 BNS 813-D03-L12-100-20-02                  
11003842 C12F-3A2-3001                              
125030 BNS 819-99-K-10                            
11024172 C12F3A2-300-220                            
147887 BNS 819-99-K-10-S80                        
182599 BNS 819-B10-R12-72-10                      
125029 BNS 819-99-K-11                            
11003847 C12F-3A2-5001                              
128917 BNS 813-D03-R12-100-10-01                  
126253 BNS 819-C02-D12-61-24-10                   
11024243 C12F3B2-10K-020                            
125027 BNS 819-99-K-13                            
11024266 C12F-3B2-10K1                              
147878 BNS 819-100-R-12-S80                       
125023 BNS 819-99-R-10                            
11024253 C12F3B2-10K-220                            
147853 BNS 819-99-R-10-S4                         
128428 BNS 819-D02-D12-100-10                     
128919 BNS 813-D03-R12-100-22-03                  
147893 BNS 819-99-R-10-S80                        
125022 BNS 819-99-R-11                            
148604 BNS 829-D04-D16-100-10                     
127505 BNS 819-D02-D12-100-10-FD                  
125021 BNS 819-99-R-12                            
125020 BNS 819-99-R-13                            
11023996 C12F3B2-500-020                            
161592 BNS 819-99-R-W1Q                           
11003890 C12F-3B2-5001                              
11024230 C12F3B2-500-220                            
182615 BNS 813-B02-D12-72-22-02                   
147929 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80R         
124367 BNS 819-B02-D08-40-11                      
153605 BNS 819-B02-D08-40-13                      
127956 BNS 819-D02-D16-100-10                     
170896 BNS 813-99-K-49                            
124876 BNS 819-B02-D08-46-11                      
11024265 C12F4A2-10K-022                            
124896 BNS 819-B02-D08-46-3B                      
182278 BNS 819-D02-K16-100-10                     
124881 BNS 819-B02-D10-46-10                      
164895 BNS 819-B02-D10-46-11                      
159915 BNS 819-B02-D12-61-12-10                   
128424 BNS 819-D02-L12-100-10-FD                  
182558 BNS 813-D04-L16-62-12-04                   
164926 BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD                
137872 BNS 819-D02-L12-62-10                      
157049 BNS 819-B02-D12-61-12-10FDS80R             
11003775 C12F-4A2-3000                              
129842 BNS 813-D04-R12-100-12-04                  
151777 BNS 819-B02-D12-61-12-3B                   
128430 BNS 819-D02-R12-100-10                     
11003865 C12F-4A2-3002                              
128484 BNS 819-D02-R12-100-10-FD                  
126260 BNS 819-B02-D12-61-30-10                   
11003862 C12F-4A2-5002                              
126264 BNS 819-B02-D16-61-16-10                   
11024250 C12F4B2-10K-122                            
126158 BNS 819-B02-D16-61-30-10                   
11003860 C12F-4B2-10K2                              
164907 BNS 819-D02-R16-100-10-FD                  
126353 BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
128931 BNS 819-D03-D12-100-10-FD                  
11023988 C12F4B2-300-022                            
135448 BNS 813-D05-L12-100-20-02                  
11023985 C12F4B2-500-022                            
11023999 C12F4B2-500-122                            
147904 BNS 819-D03-D12-62-10-FD-S80S              
126288 BNS 819-B02-L12-61-12-3B                   
128374 BNS 819-D03-D16-100-10-FD                  
124374 BNS 819-B02-R08-40-10                      
128378 BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD               
147916 BNS 819-B02-R08-40-10-S80R                 
129445 BNS 813-D06-D12-100-12-06                  
124375 BNS 819-B02-R08-40-11                      
124376 BNS 819-B02-R08-40-13                      
164900 BNS 819-B02-E12-61-12-10                   
124879 BNS 819-B02-R08-46-11                      
182315 BNS 819-D03-L12-100-10-FD                  
124880 BNS 819-B02-R08-46-13                      
124897 BNS 819-B02-R08-46-3B                      
128934 BNS 819-D03-R12-100-10-FD                  
129870 BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD               
154885 BNS 819-B02-R12-61-12-10                   
164916 BNS 819-D03-R16-100-10                     
182985 BNS 816-B04-NA-12-610-11                   
126275 BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD                
156057 BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S             
182584 BNS 819-B02-R12-72-10                      
126267 BNS 819-B02-R16-61-16-10                   
153632 BNS 819-B02-R16-61-30-10                   
135151 BNS 813-D08-L12-100-20-02                  
129822 BNS 819-D04-D12-100-10-FD                  
124378 BNS 819-B03-D08-40-11                      
157418 BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L             
124379 BNS 819-B03-D08-40-12                      
124380 BNS 819-B03-D08-40-13                      
155385 BNS 813-FD-60-183                          
124691 BNS 819-B03-D08-46-11                      
125506 BNS 813-FD-60-183-FD                       
128808 BNS 819-D04-D16-100-10                     
125492 BNS 813-FD-60-186                          
161007 BNS 819-D04-D16-100-10-FD                  
124887 BNS 819-B03-D10-46-10                      
160892 BNS 813-FD-60-187                          
128678 BNS 813-FE-60-183                          
126188 BGL 10A-001-S 49                           
164759 BNS 819-B03-D12-61-12-10                   
155386 BNS 813-FD-60-186                          
164928 BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD                
161005 BNS 819-D04-E12-100-10-FD                  
156461 BGL 120A-001-S49                           
160195 BNS 813-FE-60-186-FC                       
160886 BNS 813-FK-60-183                          
163197 BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S             
128311 BNS 813-FK-60-185                          
147900 BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R              
776206 BNS 518-160-D-11                           
151767 BNS 819-B03-D12-61-12-3B                   
183298 BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127              
156462 BGL 180A-001-S49                           
776207 BNS 518-160-R-11                           
156457 BGL 20A-001-S49                            
776208 BNS 518-160-W-11                           
130438 BNS 819-B03-D12-72-10                      
182881 BNS 813-99-R-49                            
125487 BNS 813-FL-60-185                          
126346 BNS 819-B03-D16-61-16-10                   
164920 BNS 819-D04-L12-100-10                     
127195 BNS 819-D04-L12-100-10-FD                  
156463 BGL 220A-001-S 49                          
126248 BNS 813-B02-D12-61-A-12-02                 
144781 BNS 813-FL-60-186                          
156458 BGL 30A-001-S49                            
126251 BNS 813-B02-D12-61-A-20-01                 
125496 BNS 813-FL-60-187                          
161001 BNS 819-D04-L16-100-10                     
160890 BNS 813-FR-60-183                          
181918 BNS 819-B03-K08-40-10                      
156459 BGL 50A-001-S 49                           
160891 BNS 813-FR-60-185                          
129820 BNS 819-D04-R12-100-10-FD                  
155388 BNS 813-FR-60-186                          
164760 BNS 819-B03-K12-61-12-10                   
132078 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90              
126259 BNS 813-B02-D16-61-D-12-02                 
164761 BNS 819-B03-L12-61-12-10                   
147837 BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S90R             
164930 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
156460 BGL 80A-001-S 49                           
126352 BNS 819-B03-L12-61-12-3B                   
126302 BNS 813-B02-E12-61-A-22-02                 
134987 BNS 819-B03-L16-61-16-10                   
124386 BNS 819-B03-R08-40-11                      
124388 BNS 819-B03-R08-40-13                      
128576 BNS 816-B02-KHG-12-610-11                  
124886 BNS 819-B03-R08-46-11                      
136315 BNS 819-B03-R08-46-13                      
153615 BNS 813-B02-L12-61-A-22-02                 
128893 BNS 816-B02-PA-12-602-11                   
126621 BNS 816-B02-PA-12-610-11                   
182940 BNS 816-B02-PA-16-602-11                   
164758 BNS 819-B03-R12-61-12-10                   
182545 BNS 819-D02-L12-62-10                      
134480 BNS 816-B02-TNB-08-650-11                  
182124 BNS 819-B03-R12-61-24-10                   
126270 BNS 813-B02-R12-61-A-22-02                 
182608 BNS 819-B03-R12-72-10                      
182922 BNS 816-B02-TOB-08-650-11                  
133300 BNS 819-B03-R16-61-16-10                   
124416 BNS 819-B04-D08-40-11                      
140369 BNS 816-B03-KHG-12-610-11                  
161018 BNS 819-D05-R16-100-10                     
182967 BNS 816-B03-NA-12-602-11                   
161025 BNS 819-B04-D08-40-13                      
126337 BNS 813-B03-D12-61-A-10-01                 
182956 BNS 816-B03-PA-12-602-11                   
164862 BNS 813-B03-D12-61-A-10-02                 
124690 BNS 819-B04-D08-46-11                      
128376 BNS 819-D06-D12-100-10-FD                  
182119 BNS 813-B03-D12-61-A-12-03                 
161232 BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90L             
182933 BNS 816-B03-PA-12-610-11                   
151862 BNS 819-D06-D12-100-10-FD-S90R             
164894 BNS 819-B04-D10-46-10                      
182372 BNS 819-D06-D12-100-10-FE                  
182950 BNS 816-B03-PA-16-602-11                   
153603 BNS 819-B04-D10-46-11                      
126470 BNS 813-B03-E12-61-A-10-0686               
164764 BNS 819-B04-D12-61-12-10                   
182924 BNS 816-B04-TOB-08-650-11                  
126357 BNS 813-B03-E12-61-A-22-03                 
126950 BNS 819-D06-D16-100-10                     
164903 BNS 819-D06-D16-100-10-FD                  
126382 BNS 819-B04-D12-61-12-3B                   
128763 BNS 819-D06-E12-100-10-FD                  
164863 BNS 813-B03-L12-61-A-10-01                 
126384 BNS 819-B04-D16-61-16-10                   
126449 BNS 813-B03-L12-61-A-10-02                 
182317 BNS 819-D06-L12-100-10                     
182145 BNS 813-B03-L12-61-A-10-1020               
126338 BNS 813-B03-L12-61-A-12-03                 
139539 BOS 18K-NU-ID10-02                         
153616 BNS 813-B03-L12-61-A-22-03                 
135555 BNS 816-B04-NA-12-610-11                   
139546 BOS 18K-NU-ID10-S4                         
139541 BOS 18K-NU-IE10-02                         
182944 BNS 816-B04-PA-12-602-11                   
161010 BNS 819-D06-R12-100-10-FD                  
139548 BOS 18K-NU-IE10-S4                         
139537 BOS 18K-NU-PR10-02                         
139544 BOS 18K-NU-PR10-S4                         
182934 BNS 816-B04-PA-12-610-11                   
182280 BNS 819-D06-R16-100-10                     
182120 BNS 813-B03-R12-61-A-12-03                 
124853 BNS 819-B04-K10-46-11                      
139540 BOS 18K-PU-ID10-02                         
164910 BNS 819-D06-R16-62-10                      
139547 BOS 18K-PU-ID10-S4                         
164765 BNS 819-B04-L12-61-12-10                   
139542 BOS 18K-PU-IE10-02                         
164917 BNS 819-D08-D12-100-10-FD                  
139549 BOS 18K-PU-IE10-S4                         
139538 BOS 18K-PU-PR10-02                         
125060 BNS 816-B04-TOB-08-650-11                  
124412 BNS 819-B04-R08-40-11                      
139545 BOS 18K-PU-PR10-S4                         
128284 BNS 816-B05-KHG-16-602-11                  
126376 BNS 813-B04-D12-61-A-12-04                 
124858 BNS 819-B04-R08-46-10                      
164866 BNS 813-B04-D12-61-A-22-04                 
124854 BNS 819-B04-R10-46-10                      
182945 BNS 816-B05-PA-16-602-11                   
164762 BNS 819-B04-R12-61-12-10                   
140478 BNS 819-B04-R12-61-12-10-FD                
126366 BNS 813-B04-L12-61-A-12-04                 
161022 BNS 819-B04-R16-61-16-10                   
153617 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04                 
182327 BNS 819-D10-D12-100-10                     
129778 BNS 819-D10-D12-100-10-FD                  
126371 BNS 813-B04-R12-61-A-10-01                 
124398 BNS 819-B05-D08-40-10                      
147840 BNS 819-D10-D12-100-10-FD-S90S             
182155 BNS 813-B04-R12-61-A-20-01                 
182943 BNS 816-B06-PA-12-602-11                   
185320 BNS 813-D04-D12-100-20-02                  
126629 BNS 816-B06-PA-12-610-11                   
124400 BNS 819-B05-D08-40-13                      
148301 BNS 813-B04-R12-61-A-2204FC                
133328 BNS 816-B06-THA-16-605-11                  
182337 BNS 819-D10-R12-100-10-FD                  
125057 BNS 816-B06-TOB-08-650-11                  
124360 BNS 819-B05-E08-40-11                      
182500 BNS 819-D10-R16-100-10                     
135920 BNS 816-B06-WS-12-605-11                   
131128 BNS 819-D12-D12-100-10-FD                  
182953 BNS 816-B08-PA-12-602-11                   
186492 BNS 819-B02-D08-46-12                      
182116 BNS 813-B05-R12-61-A-22-05                 
139543 BOS 18K-XT-IS10-02                         
181930 BNS 819-B05-R08-40-10                      
139550 BOS 18K-XT-IS10-S4                         
164889 BNS 819-B05-R08-40-11                      
128375 BNS 819-D12-R12-100-10-FD                  
129755 BNS 816-B10-PA-12-602-11                   
124405 BNS 819-B05-R08-40-12                      
124435 BNS 819-B05-R08-40-13                      
183832 BNS 816-B10-THA-16-602-11                  
125433 BNS 819-FD-60-101                          
129770 BNS 816-B12-PA-12-602-11                   
125419 BNS 819-FD-60-101-FD                       
125260 BNS 819-FD-60-101-FD-S 80                  
137453 BNS 813-B06-R12-61-A-22-06                 
147952 BNS 819-FD-60-101-FD-S80R                  
149553 BNS 819-FD-60-101-FE-S80R                  
185346 BNS 816-B10-THA-16-605-11                  
126255 BNS 813-C02-D16-61-D-22-02                 
147947 BNS 819-FD-60-101-S80R                     
11023974 C08F3A1-10K-010                            
128494 BNS 813-C03-D12-61-C-10-01                 
148407 BNS 819-FD-60-W13                          
181921 BNS 819-B06-D08-40-10                      
164848 BNS 819-FE-60-101