Thiết Bị đo pH , Đo độ mặn , đo nhiệt độ , Thiết bị Jenco - USA, Jenco VietNam

  • 0 vnđ


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối JENCO tại Việt Nam

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối JENCO tại Việt Nam : JENCO VietNam , đo pH Jenco VietNam , đo độ dẫn điện Jenco VietNam , thiết bị đo Oxy/ Oxy trong nước Jenco VietNam , đo Co2 Jenco VietNam , đo độ mặn Jenco VietNam , nhà phân phối Jenco VietNam ,  nhà đại diện Jenco VietNam , đại lý phân phối Jenco VietNam , nhà cung cấp Jenco VietNam

Model

Name

5001

pH Portable Meter

6231N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

231

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230

pH, ORP, Temperature Portable Meter

611

pH Portable Meter

609

pH Portable Meter

6027

pH, ORP, Temperature Portable Meter

601A

pH, ORP Portable Meter

6007

pH Portable Meter

60

pH Portable Meter

5005

pH, ORP, Temperature Portable Meter

5003

pH, ORP Portable Meter

6250, 6010N and 6010M

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6810

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6350

pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

6251

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

610

pH Tester

630

pH, Temperature Tester

620D

pH Tester

620

pH Tester

619

pH Tester

618N

pH Tester

618

pH Tester

612

pH Tester

3671N

pH, ORP In-line Controller

692

pH In-line Transmitter

691N

pH In-line Transmitter

6715

pH, ORP In-line Controller

6503

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6309POT

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

6309PDT

pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

6308PT

pH, Temperature In-line Analyzer

6303P

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6303C

pH, ORP, Temperature In-line Controller

3679N

pH, ORP In-line Controller

3677

pH, ORP In-line Controller

3676

pH, ORP In-line Controller

3675

pH, ORP In-line Controller

3671N

pH, ORP In-line Controller

693pH

pH In-line Transmitter

695pH

pH In-line Transmitter

1671

pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

671P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6307

pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

63

pH Benchtop Meter

6219

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6209

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6201

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6175

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6173R

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6173

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171L

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6091N

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6072

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

3601

pH, ORP Benchtop Meter

672P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

1671

pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

672P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

671P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6219

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6209

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6201

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6175

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6173R

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6173

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171L

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6091N

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6072

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

3601

pH, ORP Benchtop Meter

5003

pH, ORP Portable Meter

6810

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6350

pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

6251

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6250

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6231N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230, 618N, 619

pH, ORP, Temperature Portable Meter

62

ORP Portable Meter

6027

pH, ORP, Temperature Portable Meter

601A

pH, ORP Portable Meter

5005

pH, ORP, Temperature Portable Meter

628N

ORP Tester

650

ORP Tester

3671N, 3621, 3631

pH, ORP In-line Controller

695ORP

ORP In-line Transmitter

693ORP

ORP In-line Transmitter

6715, 618 , 6810

pH, ORP In-line Controller

6503

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6311, 6313

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

6309POT

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

6308OT

ORP, Temperature In-line Controller

6303P

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6303C

pH, ORP, Temperature In-line Controller

3679N

pH, ORP In-line Controller

3677

pH, ORP In-line Controller

3676

pH, ORP In-line Controller

3675

pH, ORP In-line Controller

1671

pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

6307

pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

3175

Conductivity Benchtop Meter

3173R

Conductivity Benchtop Meter

3173, 3840

Conductivity Benchtop Meter

3107

Conductivity, Salinity, Temperature Benchtop Meter

103

Conductivity Portable Meter

6350

pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

3840

Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

3251

Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

3250, 3020M, 3010M

Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

110

Conductivity Tester

EC331

Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

EC330

Conductivity, TDS, Temperature Tester

640

Salinity Tester

113

Conductivity, Salinity Tester

112

Conductivity Tester

111

Conductivity Tester

3101

Conductivity In-line Controller

6308CT

Conductivity, TDS, Temperature In-line Analyzer

392SBC, 3840

Conductivity In-line Transmitter

392

Conductivity In-line Transmitter

6308DT

Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

9250

Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

9101

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

9173R

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

9173

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

9250

Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

9251

Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

6308DT, 6309PDT

Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

6309PDTF, 6308CT

pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

6219, 6312CTB

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6250, 6312DTF

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6250

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6251

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6209

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6219, 3921, 3931, 3951

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

7000CH and H

Temperature Portable Meter

765

Temperature In-line Monitor

250, EC331

Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

7000CH and H

Temperature Portable Meter

6350, pH/EC80

pH, ORP, Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

6251

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6250

pH, ORP, Ion, Temperature Portable Meter

6231N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6231

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230N

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230M

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6230

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6027

pH, ORP, Temperature Portable Meter

5005

pH, ORP, Temperature Portable Meter

3840

Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

3251

Conductivity, Salinity, Temperature Portable Meter

701

Temperature Portable Meter

TVC-1, 7810

Temperature Portable Meter

9251, 9030M

Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

9250

Dissolved oxygen, Temperature Portable Meter

720

Temperature Tester

377-2

Temperature In-line Controller

768

Temperature In-line Monitor

765

Temperature In-line Monitor

7000 and 7001APL

Temperature In-line Monitor

6503

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6311

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

6309POT

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

6309PDT

pH, Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

6308PT

pH, Temperature In-line Analyzer

6308OT

ORP, Temperature In-line Controller

6308DT

Dissolved oxygen, Temperature In-line Analyzer

6308CT

Conductivity, TDS, Temperature In-line Analyzer

6303P

pH, ORP, Temperature In-line Controller

6303C

pH, ORP, Temperature In-line Controller

378

Temperature In-line Controller

77

Temperature In-line Transmitter

791 and 791L

Temperature In-line Transmitter

1671, 7810

pH, ORP, Conductivity, Temperature Benchtop Meter

9101

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

672P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

671P

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6307

pH, Salinity, Temperature Benchtop Meter

6209

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6219

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

6201

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6173R

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6173

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171L

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6171

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6091N

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

6072

pH, ORP, Temperature Benchtop Meter

3107

Conductivity, Salinity, Temperature Benchtop Meter

9173

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

9173R

Dissolved oxygen, Temperature Benchtop Meter

618N

pH Tester

EC331

Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

EC330

Conductivity, TDS, Temperature Tester

630

pH, Temperature Tester

628N

ORP Tester

619

pH Tester

3175

Conductivity Benchtop Meter

EC331

Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

EC330

Conductivity, TDS, Temperature Tester

6810

pH, ORP, Temperature Portable Meter

630

pH, Temperature Tester

619

pH Tester

618N

pH Tester

6175

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

3840

Conductivity, TDS, Salinity, Temperature Portable Meter

6175

pH, ORP, Ion, Temperature Benchtop Meter

EC331

Conductivity, Resistivity, Temperature Tester

EC330

Conductivity, TDS, Temperature Tester

6810

pH, ORP, Temperature Portable Meter

6311

pH, ORP, Temperature In-line Analyzer

630

pH, Temperature Tester

619, pH3900

pH Tester

618N

pH Tester

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối JENCO tại Việt Nam

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh87_stc